มหาวิทยาลัยเนชั่น

Nation University มหาวิทยาลัยเนชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเนชั่น มอบทุนเรียนฟรี 100%

โครงการที่  1 : โครงการทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร “โครงการเรียนดี มีจิตอาสา”

สำหรับโครงการนี้ทางมหาวิทยาลัยขอเรียนเชิญทางโรงเรียนที่พิจารณาเสนอนักเรียนที่มีประวัติการเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า  3.00  และเป็นผู้ที่มีบทบาท/กิจกรรมทางด้านการเป็นคนดีมีจิตอาสาบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมชุมชน จำนวน 1-2 คน เพื่อเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย


โครงการที่ 2 : โครงการ The Nation U Pro

โครงการ The Nation U Pro รับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมอันดับที่ 1-5 ของโรงเรียนรัฐบาลประจำจังหวัด ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแสดงหลักฐานการรับรองผลการเรียนจากโรงเรียน

  • ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร
  • สนับสนุนค่าใช้จ่ายพอพักทุกภาคเรียนตลอดหลักสูตร
  • สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนตามเกณฑ์ที่ กยศ. กำหนด
  • ได้รับการพิจารณาให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาที่สนใจในมหาวิทยาลัยเนชั่น
  • ได้รับการพิจารณาเพิ่มศักยภาพในการทำงานเพื่อความเชี่ยวชาญความเป็นมืออาชีพในองค์กรหรือหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

งานรับนักศึกษาและสื่อสารองค์กร
054-265170-6 ต่อ 209 หรือ 112