มหาวิทยาลัยเนชั่น

Nation University มหาวิทยาลัยเนชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมการใช้ social media เพื่อการเรียนการสอน ในวันที่ 26 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเนชั่น 1

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อสถานศึกษา จังหวัด
1 นายศรไชย  สาริกะวณิช รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
2 นายพีระ ฉิมคง หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
3 นางสุชานี  จันทร์ช่วง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ สมุทรปราการ
4 นายสุทธิชัย  อาจฤทธิ์ ครู โรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร
5 นางสุดา  จันทรสุขโข ครู โรงเรียนคงคาราม เพชรบุรี
6 นางสาวสุรีรัตน์   อาจณรงค์กร ครู โรงเรียนคงคาราม เพชรบุรี
7 นายวสันต์ เสี้ยมแหลม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
8 นางพวงพรรณ์ สุพิพัฒนโมลี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
9 นางสาวอัมพร ผุยวันดี ครู โรงเรียนดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
10 นายราชวัลลภ ลำพูน ครู โรงเรียนดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
11 นายแมนชัย สมนึก ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
12 นาวสาวอุษา แก้วกำกง ครู โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
13 นางนาฎฤดี จิตรรังสรรค์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตบางนา สมุทรปราการ
14 นางสมฤดี คาร์ลี ผจก.โรงเรียน โรงเรียนพัฒนปัญญา ลพบุรี
15 นายพงษ์ศักดิ์ ชำนาญชล ครู โรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์มราชูปถัมภ์ สมุทรปราการ
16 นางจิรายุ สุวรรณา ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
17 นางนฤมล สุนทอง ครู คศ.1 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ
18 นางสาวมนตรา ยังสบาย ครูผู้ช่วย โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา กาญจนบุรี
19 นายประวิทย์ ถาวรศิริ ครู โรงเรียนเทพมลคลรังษี กาญจนบุรี
20 นางสาวขวัญแก้ว กิติรัตน์ เจ้าหน้าที่วิชาการ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ ลพบุรี
21 นาวสาวศุภลักษณ์ สัมมาชีพ ครู คศ.1 โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" อยุธยา
22 นายสุทนต์ พรหมนิยม รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา
23 นายประมวล สุขสนิท ครู โรงเรียนชนบทศึกษา ขอนแก่น
24 นายสุภกิตติ์ ธนรุ่งสุขใจ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดอินทาราม กรุงเทพมหานคร
25 นาวสาวดวงใจ อรุณทัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ โรงเรียนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
26 นางจุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์ หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
27 นางภรรภิรมย์ ชูสังข์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
28 นาวสาวปิยะรัตน์ ฉาไธสง ครูผู้ช่วย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร
29 นางสาวสอางค์ศรี ผโลดม ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร
30 นายพงษ์พิษณุ สุพรรณ์ ครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
31 นายมนตรี ศรีกา ครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
32 นางดวงตา เสาวโรนุพันธุ์ ครู ค.ศ.2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี
33 นางจิระภา วงศ์มณีโรจน์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
34 นางสุดาวรรณ ทาโยธี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
35 นางกรรณิการ์ เสียงใหญ่ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
36 นางเพียงฤทัย วีรศักดิ์ อาจารย์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ม.บูรพา ชลบุรี
37 นางสาวพรทิพย์ แก้วแสงทอง เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนราชินีบน กรุงเทพมหานคร
38 นางธิดา เกตุพันธุ์ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรุงเทพมหานคร
39 นางสาวจตุพร ฉิมมา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี นนทบุรี
40 นางสาวสุภาวดี พลเยี่ยม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
41 นางสาวณฐผกา ปรีชาญาณ หัวหน้างานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร
42 นายศักดิ์ชัย ภาษิต อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร
43 นายพิริยะ เอกปิยะกุล ผู้อำนวนการ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม ตราด
44 นางวันเพ็ญ เล็กประเสิรฐ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร
45 นางสาวปิยะอรพินท์ ปานต้น ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรี นนทบุรี
46 นายภูชิต แสงบัว ครู โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
47 นายณรงค์ ดำรงสันติธรรม หัวหน้าศูนย์วิทยาบริการ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร
48 นางสาวกมลทิพย์ วงษ์ลีธนาภรณ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สถานศึกษากลุ่มเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร
49 วันเพ็ญ คงเกษม ครู โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
50 นางสาวชุติมา ศิริธรรมาบัติ ครู โรงเรียนวัดบวรมงคล กรุงเทพมหานคร
51 นางสาวปิยวรรณ รัตนภานุศร อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
52 นางสุรีย์ เมืองทอง ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ปราจีนบุรี
53 นางสุคนธ์ พุทธพูลตระกูล ครู คศ.2 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ปราจีนบุรี
54 นางเบ็ญจวีษ์ สนใจสุข ครู คศ.2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี
55 นางสาวนิธิวดี ธัญญะประเสริฐ พนักงานเทศบาล เทศบาลเมืองกระทุ้มล้ม นครปฐม
56 นายสมคิด ดุจแสงธรรม ครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนศรีวิกรม์ กรุงเทพมหานคร
57 นางอัจฉรา แสงนุ่มพงษ์ ครู โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
58 นางสาวภานิชา เนื่องหล้า ครูแนะแนว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลำลูกกา ปทุมธานี
59 นาวสาวสุรีพร แก้วก่อง ครูผู้ช่วย โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริ์ กรุงเทพมหานคร
60 นางสาวรุ่งนภา วีระพงษ์ ครูแนะแนว โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ
61 นายพัฒนา ธรรมดี ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล กรุงเทพมหานคร
62 นางพัชรีพรรณ ขันธ์จำเนียร ครู ค.ศ.2 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา สมุทรสาคร

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามเส้นทางและรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2338 3861

คลิกเพื่อดูแผนที่